Social Links
Student Result
Loding...
स्थापना-2014 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. जिप./शि./ पाथ/ वशि/10/321
शाळा सांकेतांक - 434
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, UDISE NO - 27340306330

गुरुकुल प्रथमिक विद्यालय, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
श्रेणी तक्ता
गुणांचे वर्गातर 91 ते 100 81 ते 90 71 ते 80 61 ते 70 51 ते 60 41 ते 50 31 ते 40 21 ते 30 20 व त्या पेक्षा कमी
श्रेणी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदर निकाल ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाने केले आहे.
सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

स्थापना-2003 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. वि. 34346
शाळा सांकेतांक - 23.06.108
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, UDISE NO - 27340306319

आदर्श गुरुकुल विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
श्रेणी तक्ता
गुणांचे वर्गातर 91 ते 100 81 ते 90 71 ते 80 61 ते 70 51 ते 60 41 ते 50 31 ते 40 21 ते 30 20 व त्या पेक्षा कमी
श्रेणी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

स्थापना-2003 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. वि. 34346
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, शाळा सांकेतांक - 23.06.108

आदर्श गुरुकुल विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112 UDISE NO - 27340306319
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
श्रेणी तक्ता
गुणांचे वर्गातर 91 ते 100 81 ते 90 71 ते 80 61 ते 70 51 ते 60 41 ते 50 31 ते 40 21 ते 30 20 व त्या पेक्षा कमी
श्रेणी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

स्थापना-2003 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. वि. 34346
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, शाळा सांकेतांक - 23.06.108

आदर्श गुरुकुल विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112 UDISE NO - 27340306319
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदर निकाल ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाने केले आहे.
सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

Est. 2008 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || 1st Perm.-DED/KD/HS-2/NHSC/08-08/597-99
ADARSH GURUKUL ACADEMY'S SCHOOL INDEX NO. J23.06.036
ADARSH GURUKUL VIDYALAYA VA JR. COLLEGE, PETH VADGAON
TAL-HATKANANGALE DIST-KOLHAPUR 416112 UDISE NO - 27340306319
ANNUAL RESULT -
STUDENT'S NAME - {{objResultDetailsInfo.StudName}} STD : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} ROLL NO. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
School reopens on- {{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}}
Note : Preserve the result sheet as it is useful for future. It will not be issued again.
Result Date : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      

Class Teacher Head of Exam Dept. Principal